• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Yaşlılığı ve korunmasız oluşu nedeniyle yakınınızın kötüniyetli kişilerce kandırılmasından,borca sokulmasından, malvarlığının hatta belki de ilerde sizin hakkınız olan mirasının heba olmasından korkuyorsunuz. Ne yapmalısınız?

Bir kimse kısıtlanması için yeterli sebep olmamasına rağmen bazı işlerinin yürütülmesinde korunmaya ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda kanun kendisine yasal danışman atanabileceği kabul edilmiştir.

Medeni Kanunumuza göre;

Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır:

1. Dava açma ve sulh olma,

2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması,

3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,

4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri,

5. Ödünç verme ve alma,

6. Ana parayı alma,

7. Bağışlama,

8. Kambiyo taahhüdü altına girme,

9. Kefil olma.

Aynı koşullar altında, bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir.

İlgili Yargıtay kararlarında da kısıtlanması için yeterli sebep olmayan kişilere yasal danışman atanabileceği öngörülmüştür.

“…Mahkemece karara esas alınan Dörtyol Devlet Hastanesinin 15.10.2010 tarih ve 5435-1597 Sayılı Sağlık Kurul Raporunda mahcur adayında Sanrısal Bozukluk tespit edilmiş olup şimdiki haliyle kendisine vasi tayini gerekmediği, ancak hukuki işlemlerini danışman eşliğinde yapabilir' şeklinde kanaat belirtilmiştir. Toplanan deliller ve Sağlık Kurul Raporu dikkate alınarak adı geçene Türk Medeni Kanunun 429 uncu maddesi uyarınca yasal danışman atanması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır. “ T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2011/7530E. 2011/20003K. 28.11.2011T.

Av. Alper SARICA