• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 
Türk Ceza Kanununca bazı suçların takibi şikayete bağlanmıştır. Yani suçtan zarar gören kişi şikayetçi olmadığı veya şikayetten vazgeçtiği durumlarda soruşturma ve kovuşturma yapılamaz
  Türk Ceza Kanunu Madde 73’e göre;
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.
Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.
Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.
Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.
İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.
Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.
Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.
 
Şikayete bağlı suçlar nelerdir;
 
►Kasten Yaralama (Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali) ,
►Taksirli Yaralama (Bilinçli Taksir hali hariç) . 
►Eşe Karşı Cinsel Saldırı  
►Reşit Olmayanla Cinsel İlişki, 
►Cinsel Taciz 
 ►Malvarlığına Yönelik Tehdit, 
►Konut Dokunulmazlığının İhlali, 
►İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali, 
►Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma , 
►Hakaret (Kamu görevlisine görevinden ötürü işlenen hariç),
►Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç) ,
►Hırsızlık (Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık, 
►Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık ), 
►Kullanma Hırsızlığı , 
►Mala Zarar Verme , 
►Güveni Kötüye Kullanma, 
►Bedelsiz Senedi Kullanma , 
►Dolandırıcılık (Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi),
►Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 
►Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması , 
►Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali , 
►Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması 
►Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu,
►Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret ,
►Karşılıksız yararlanma,
►Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi .
►Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,
►Hileli iflas,
►Taksirli iflas,
►Haberleşmenin gizliliğini ihlal.